Skip to content

Vedtægter for Vidar-Ulkebøl håndbold

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

 1. Foreningens navn er Vidar-Ulkebøl Håndbold (VUH).
 2. Foreningen er stiftet den 13. april 2010 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

FORMÅL

§ 2

 1. Det er foreningens formål at samle håndboldinteresserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab samt virke for idrættens fremme.
 2. Vidar-Ulkebøl Håndbold vil fremme håndboldsporten i Sønderborg ved at udvikle og motivere håndboldspillere, og skabe gode sportslige resultater.
 3. I ungdomsrækkerne sker det i et samarbejde med HF Sønderborg.
 4. Vidar-Ulkebøl Håndbold ønsker at være til for bredden og være med til at skabe eliten og til stadighed at tiltrække flere og flere børn og unge til håndbold. Dette gøres ved et godt idrætsmiljø og ved at lægge vægt på kvalitet.
 5. Det er vigtigt, at det enkelte medlem inddrages i foreningslivet ved – på alle niveauer – at skabe mulighed for medindflydelse og medansvar.
 6. Vidar-Ulkebøl Håndbold ønsker gennem idrætslige -, kulturelle -, sociale – og økonomiske – aktiviteter at fremme muligheden for samvær, glæde, venskab og sportslige oplevelser på alle niveauer.

TILHØRSFORHOLD

§ 3

 1. Vidar-Ulkebøl Håndbold er medlem af Dansk Håndboldforbund (DHF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

ARBEJDSOMRÅDE

§ 4

 1. Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet som ledergruppen i henhold til § 8 vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

MEDLEMSKAB OG EKSLUSION

§ 5

 1. I foreningen kan optages medlemmer, der vedkender sig foreningens vedtægter.
 2. Ledergruppen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
 3. Ledergruppens beslutning kræver dog, at et flertal i ledergruppen stemmer herfor.
 4. Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem ved en ny flertalsbeslutning i ledergruppen.

MEDLEMSFORHOLD

§ 6

 1. Foreningens medlemmer og ledergruppe hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

KONTINGENT

§ 7

 1. Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen for én sæson ad gangen efter indstilling/med input fra økonomi- og aktivitetsudvalgene.
 2. Ledergruppen fastlægger ligeledes angivelse af betalingsterminer.
 3. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan ledergruppen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
 4. Et ekskluderet medlem som følge af kontingentrestance kan kun på ny optages som medlem, når vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 5. Ved klubskifte gælder reglerne i DHF’s vedtægter vedr. restancer og klubskifte.
 6. Til gyldig udmeldelse af et medlem kræves, at det pågældende medlem har betalt sin kontingent.

LEDELSE OG ANSVAR

§ 8

 1. Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand der udgør ledelsen.
 2. Disse 3 personer udgør sammen med 2-4 supplerende medlemmer ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.
 3. Ledergruppen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Således vælges 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år.
 4. Foreningens anliggender varetages af hele ledergruppen med ansvar over for generalforsamlingen. Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mere end 50% af ledergruppen er fremmødt.
 5. Ledergruppen konstituerer sig med en ledelse bestående af formand, økonomiformand og aktivitetsformand samt 4 supplerende medlemmer.
 6. Hvis der sker frafald i ledelsen, skal et af de 4 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste ordinære generalforsamling.
 7. Ved økonomiske dispositioner ud over daglig drift, såsom køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån eller anden indgåelse af kontraktlige forhold tegnes foreningen af den samlede ledergruppe.
 8. Ledergruppen fastlægger selv en forretningsorden under hensyntagen til vedtægterne.

UNDERUDVALG

§ 9

 1. Der skal oprettes administrationsudvalg til støtte for ledergruppen (økonomi herunder kassererfunktion og medlemsregistrering, PR/IT/hjemmesiden, sponsorer, materialer/merchandise m.v.).
 2. Herudover skal der oprettes aktivitetsudvalg ligeledes til støtte for ledergruppen til varetagelse af de mere håndboldfaglige aktiviteter (turnerings- og stævneplanlægning, træningsweekend, trænerudvikling m.v.).
 3. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene bestående af 3-5 personer, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
 4. Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget.
 5. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen.

GENERALFORSAMLING

§ 10

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
 2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad og/eller gennem lokale dagblade og/eller på foreningens hjemmeside med minimum 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ledergruppen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig vis uden hensyn til antal fremmødte, medmindre andet er særligt foreskrevet.
 5. På ordinære generalforsamlinger er simpelt stemmeflertal afgørende, dog ved vedtægtsændringer og ekstraordinære generalforsamlinger skal ¾ af de fremmødte stemme herfor.
 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 11

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes og skal indkaldes, hvis et flertal i ledergruppen finder det fornødent, eller hvis mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med dagsorden.
 2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter opfordringen hertil er kommet ledergruppen i hænde.
 3. Indkaldelse sker i begge tilfælde med mindst 14 dages varsel af ledergruppen.

STEMMEBERETTIGEDE

§ 12

 1. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance.
 2. Forældre til medlemmer under 18 år har automatisk stemmeret, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 stemme.
 3. Der kan endvidere stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.
 4. Personer som er valgt efter § 13 samt de af foreningen registrerede trænere er ligeledes stemmeberettigede.

DAGSORDEN – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 13

 1. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formanden aflægger beretning
 • Økonomiformanden forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til ledergruppen
  1. 3 medlemmer i lige år
  2. 4 medlemmer i ulige år
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 1. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 2. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisor.
 3. Beretninger og visioner for de enkelte underudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan behandles på generalforsamlingen.

REGNSKAB

§ 14

 1. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.
 2. Økonomiformanden er ansvarlig for at der føres regnskab – udfærdiges årsregnskab, budgetter og kvartalsbalancer.
 3. Årsregnskabet skal være revideret og forsynet med revisionspåtegning.
 4. Revisor har til enhver tid adgang til regnskab, kontrol af beholdninger og kan foretage uanmeldt revision. Herudover er økonomiformanden ansvarlig for at der føres fortegnelse over foreningens aktiver og passiver.
 5. Der oprettes de nødvendige bankkonti, hvortil økonomiformanden har fuldmagt i forening med en eller flere fra den øvrige ledergruppe eller en eller flere fra et af undervalgene, dog med forbehold for § 8 stk. 7.

FORENINGENS OPLØSNING

§ 15

 1. Forslag om foreningens opløsning skal behandles på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages mellemrum. En opløsning kan kun ske, når begge generalforsamlinger vedtager dette jfr. §§ 10 og 11.
 2. En opløsning finder ikke sted ved sammenslutning med andre håndboldklubber eller ved navneændring.
 3. Ved en opløsning af foreningen tilfalder alle klubbens midler HF-Sønderborg.

TVISTER

§ 16

 1. Alt hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes ledergruppens afgørelse under ansvar overfor generalforsamlingen.

Godkendt på den stiftende generalforsamling den 13. april 2010.

Paragraf 8 og 13 ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. oktober 2012.

Back To Top